Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Calma Centrum Relaksu świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 21:00 oraz w wybrane soboty, w lokalu pod adresem Piłsudskiego 20, 33-100 Tarnów.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Calma Centrum Relaksu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Pracownicy Calma Centrum Relaksu świadczą usługi masażu relaksacyjnego/ leczniczego, usługi kosmetyczne a także prowadzą sprzedaż kosmetyków. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie internetowej Calma Centrum Relaksu aktualny cennik świadczonych usług.

II. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient obowiązany jest do wypełnienia formularza Ankiety Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań.
 2. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywania zabiegu.
 3. Klient przy kolejnych wizytach w Calma Centrum Relaksu, zobowiązany jest do poinformowania osoby wykonującej zabieg o takiej zmianie jego stanu zdrowia, która może mieć znaczenia dla istnienia przeciwwskazań do wykonania określonego zabiegu.

III. REZERWACJE

 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do rezerwacji terminu usługi.
 2. Rezerwacja może być dokonana osobiście w lokalu Calma Centrum Relaksu, telefonicznie pod numerem tel. 664 725 823 (w godzinach 13.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku), bądź drogą e-mail na adres: biuro@centrumcalma.pl a także on-line poprzez portal booksy.com
 3. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, sms lub telefonicznie przez pracownika Calma Centrum Relaksu.
 4. Klient może odwołać bądź zmienić termin świadczenia usługi nie później niż 24h przed terminem umówionego zabiegu.
 5. W przypadku spóźnionego przybycia Klienta na umówiony zabieg Calma Centrum Relaksu zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi o czas spóźnienia a w przypadku opóźnienia powyżej 15 minut, gdy z uwagi na specyfikę danego zabiegu, jego wykonanie w czasie krótszym nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione – do anulowania rezerwacji, obciążając kosztem zarezerwowanego czasu  przez pracownika na poczet umówionej wizyty w kwocie odpowiadającej 1/2 ceny anulowanego zarezerwowanego zabiegu.

IV. OFERTA

 1. Oferta dostępna jest na stronie internetowej Calma Centrum Relaksu.

V. KARTY PODARUNKOWE

 1. Calma Centrum Relaksu posiada w swojej ofercie karty podarunkowe.
 2. Karta podarunkowa uprawnia do skorzystania bądź z konkretnego zabiegu, bądź w ramach konkretnej kwoty. Minimalna wartość zakupu to 270 PLN. Nazwa zabiegu lub kwota wpisana jest na karcie podarunkowej.
 3. Karty podarunkowe można nabyć osobiście w salonie Calma Centrum Relaksu lub zamówić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@centrumcalma.pl natomiast nie ma możliwości wysłania jej przez Centrum w formie elektronicznej.
 4. Na życzenie Kupującego, karta podarunkowa może zostać wysłana pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ponosi koszt przesyłki pocztowej, ustalony na podstawie aktualnego cennika Poczty Polskiej.
 5. Karty podarunkowe zamówione za pośrednictwem poczty elektronicznej, które mają być wysłane na adres obdarowanego, wysyłane są przesyłką pocztową najpóźniej w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia opłacenia zamówienia. Za datę opłacenia zamówienia, poczytuje się datę zaksięgowania płatności na rachunku firmowym Calma Cetrum Relaksu.
 6. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne/ kosmetyki.
 7. Podstawą do wykonania usługi jest podanie numeru bonu podczas zapisu na wizytę oraz okazanie karty podarunkowej przed zabiegiem.
 8. Data ważności karty podarunkowej wynosi 2 miesiące od daty zakupu i każdorazowo wskazana jest na karcie.
 9. W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej do dnia określonego na karcie jako data ważności, kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.
 10. Osoby realizujące kartę podarunkową podlegają zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.
 11. W celu realizacji karty podarunkowej, wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w Calma Centrum Relaksu.
 12. Calma Centrum Relaksu gwarantuje możliwość realizacji karty podarunkowej w czasie godzin pracy salonu w ramach dostępnych terminów.
 13. Posiadaczowi karty upominkowej nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji, gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.
 14. Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość karty podarunkowej.
 15. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście na 24h przed umówioną wizytą, Karta Podarunkowa uznana zostaje za zrealizowaną.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za usługi świadczone przez Calma Centrum Relaksu następuje z dołu tj. po wykonaniu usługi.
 2. W Calma Centrum Relaksu Klient ma możliwość dokonywania płatności gotówką bądź kartą płatniczą lub w przypadku zamówienia karty upominkowej, drogą elektroniczną przelewem na wskazane konto firmowe.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

 1. Za rzeczy i przedmioty wartościowe, pozostawione w Calma Centrum Relaksu odpowiada Klient.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CALMA CENTRUM RELAKSU

 1. Wszystkie usługi świadczone w Calma Centrum Relaksu nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terenie RP a porady udzielane przez pracowników nie są poradami lekarskimi.
 2. Calma Centrum Relaksu zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonywania usługi lub przerwania rozpoczętego już zabiegu w przypadku braku wypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Ankiety Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta. W szczególności Calma Centrum Relaksu zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w przypadku znajdowania się Klienta w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Calma Centrum Relaksu bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentacji Calma Centrum Relaksu.
 2. Na terenie całego obiektu Calma Centrum Relaksu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 3. Osoby znajdujące się w lokalu Calma Centrum Relaksu obowiązane są do korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbałości o jego stan i wyposażenie, a także powstrzymania się od zachowania, które mogłyby utrudniać innym Klientom korzystanie z usług.
 4. Osoby przebywające na terenie Calma Centrum Relaksu zobowiązane są do zachowania ciszy szczególnie w strefie relaksu, by nie zakłócać spokoju pozostałym Gościom korzystającym w tym czasie z zabiegów. Zalecamy nieużywania telefonu w czasie pobytu by móc w pełni się zrelaksować.
 5. Na terenie Calma Centrum Relaksu mogą przebywać osoby pełnoletnie. Wyjątek może stanowić w uzasadnionych sytuacjach wizyta osoby nieletniej w obecności Rodzica/Opiekuna Prawnego, po wcześniejszym ustaleniu, za zgodą pracownika CALMA centrum relaksu.